یکی از چالش‌هایی که در هر نشست به آن بر می‌خوریم، یادآوری برخی مبانی یوایکس است.امروز با زحمت دوستان تیم UXBook کتابی تهیه شده که جوابگوی بسیاری از نیازهای شما طراح یوایکس است.

© 2021 جامعه تجربه کاربری ( یوایکس) قزوین گروهی غیر انتفاعی که برای بهتر زیستن تلاش می‌کنند.