کارگاه سئو و یوایکس

اولین کارگاه سئو با رویگرد رعایت اصول تجربه کاربری در دو روز برگزار خواهد شد. این رویداد در تاریخ‌های سه‌شنبه ۲۱ خرداد و ۲۸ خرداد ۹۸ در آکادمی میزبان برگزار خواهد شد.

© 2019 جامعه تجربه کاربری ( یوایکس) قزوین گروهی غیر انتفاعی که برای بهتر زیستن تلاش می‌کنند.